Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Okres negocjacji dwustronnych – styczeń - luty 2008

 

Nastał czas dwustronnych negocjacji – wymiana wyobrażeń, co do ewentualnego kształtu projektu, w którego realizację byliby zaangażowani obydwaj partnerzy, a rezultat końcowy podjętych działań byłby korzystny dla obu stron. Zgoda panowała co do inicjatyw wspólnych dla obu uczelni akademickich w ramach osi priorytetowej 22.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i ruchu turystycznego, w podrozdziale 22.2.3 Wsparcie współpracy w dziedzinie edukacji, bowiem projekt miał koncentrować się na rozwoju systemu edukacyjnego. Dnia 14 lutego obaj partnerzy podpisali porozumienie dotyczące przyszłej umowy.

 

Partnerzy projektu:

 

Czeski partner wiodący projektu

http://czpl.polonistika.upol.cz/cz/partneri.html

 

Inicjatorzy czesko – polskiej współpracy transgranicznej, pracownicy i studenci Sekcji Polonistyki Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w

Ołomuńcu, zostali wiodącym partnerem projektu, a kierownikiem całości – prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

  

Polski partner projektu

http://czpl.polonistika.upol.cz/cz/partneri.html

 

Pracownicy i studenci polskiej bohemistyki na Katedrze Slawistyki Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu zostali polskim partnerem projektu, a kierownikiem dr hab. Joanna Czaplińska.

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk.