Polské kulturně vzdělávací centrum

První aktivitou Polského kulturně vzdělávacího centra (PKVC) je uspořádání jednodenní mezinárodní konference za účasti pětadvaceti studentů-bohemistů  z partnerské opolské univerzity na téma „Spory o Polsko a jejich odraz v polské literatuře 20. století“. Kromě toho bude český vedoucí partner organizovat další tři mezinárodní konference. Nadto bude podle plánu opatřeno 40 polských celovečerních a dokumentárních film českými titulky, aby se tak polský film dostal do širšího povědomí, např. v rámci studia Univerzity III. věku, které chceme výsledky naší práce již v letním semestru studijního roku 2008/2009 nabídnout.

Analogicky připraví výběr českých filmů a opatří je polskými titulky polský partner projektu pro polské diváky.   

Kromě těchto činností chceme obnovit tradici Dnů polské kultury v Olomouci Festivalem polských filmů, jehož organizátorem bude Klub přátel polského kina vždy v březnu od r. 2011, 2013, 2015, 2017, kdežto opolští kolegové budou podobný Festival českých filmů v rámci Dnů české kultury pořádat také v březnu v letech 2012, 2014, 2016 a 2018.

Odhadované minimum účastníků všech akcí překročí plánovaných 500 osob.

Veškeré informace o činnosti vedoucího českého partnera a polského partnera naleznete na společné webové stránce http://czpl.polonistika.upol.cz/

* * *

 

 

Zakládací listina Polského kulturně vzdělávacího centra Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Název projektu:

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

 

Název a sídlo centra:

 

Polské kulturně vzdělávací centrum (PKVC)

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Katedra slavistiky, sekce polské filologie

Vodární 6

779 00 Olomouc

 

Cíle činnosti:

Vzdělávací, výzkumné, vědecké, vývojové, umělecké cíle

 

Přidružené klubové aktivity:

Klub přátel polského kina / Klub Przyjaciół Kina Polskiego

 

Členství v Polském kulturně vzdělávacím centru a Klubu přátel polského kina:

 

1. Členy PKVC mohou být studenti a pracovníci sekce polské filologie KS a ostatní studenti bakalářských a magisterských programů UP, kteří si zapíší do STAGu volitelný předmět Kapitoly z polského celovečerního filmu a Kapitoly z polského filmového dokumentu, popř.alespoň jeden  z těchto předmětů, a získají po splnění všech studijní povinností z této disciplíny/z těchto disciplín zápočet a kolokvium.

2. Členy PKVC se mohou stát i frekventanti Univerzity III. věku, kterým jsou určeny projekce filmů, jež budou opatřeny českými titulky. 

3. Jmenný seznam PKVC je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha, která bude aktualizována vždy podle skutečného stavu, tj. Příloha č. 1.

Spolupracovat s PKVC je oprávněn každý člen akademické obce UP, i když není členem tohoto centra.

 

Práva a povinnosti vedoucího Polského kulturně vzdělávacího centra:

 

1. Je oprávněn vyloučit studenta pro  neplnění povinností předepsané studijním řádem a neumožnit mu, aby získal zápočet a kolokvium.

2. Uskutečňuje výběr celovečerních a dokumentárních polských filmů, koordinuje přípravu a kontroluje výsledky činností studentů, kteří participují na vzniku českých titulků, jimiž bude opatřeno celkem 40 polských filmů.

3. Je odpovědný za kvalitu projekce a odborný komentář k filmům, organizuje veškeré přípravné činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění obměny filmové nabídky tak, aby během realizace projektu (do r. 2013 a poté do r. 2018) nabídka filmů přilákala každoročně nové zájemce z řad studentů všech úrovní studia na FF UP, ale také na ostatních fakultách UP.

 

V Olomouci dne 20. listopadu 2008

 

Dr Michal Hanczakowski                                      Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Vedoucí PKVC                                                        Hlavní koordinátorska projektu

 

 

 

 

 

 

Zpracovala prof. Marie Sobotková.