Kontakty

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Internetové stránky:  

Univerzita Palackého http://www.upol.cz

Filozofická fakulta http://www.upol.cz/fakulty/ff

Katedra slavistiky http://www.slavistika.upol.cz

Sekce polonistiky http://polonistika.upol.cz

Stránky projektu http://czpl.polonistika.upol.cz

 

Z historie olomoucké univerzity

Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v Českých zemích.

 • 1573–1773 JEZUITSKÁ UNIVERZITA. Gymnázium, filozofická a teologická fakulta. Prvním rektorem tohoto učiliště se stal Španěl Hurtado Pérez.

 • 1773–1782 STÁTNÍ UNIVERZITA. V letech 1778–1782 byla univerzita přechodně přeložena do Brna.

 • 1782–1827 LYCEUM. Po návratu do Olomouce byla univerzita redukována na lyceum.

 • 1827–1860 UNIVERZITA CÍSAŘE FRANTIŠKA. Univerzita byla jako celek zrušena císařským nařízením ze dne 17. 5. 1860

 • 1861–1946 Jako samostatná vysoká škola s promočním právem se udržela fakulta teologická.

 • 1946 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Olomoucké vysoké učení bylo obnoveno zákonem ze dne 21. 2. 1946 s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filozofickou.

 • 1947 (21. 2. 1947) V den výročí přijetí zákona o jejím obnovení byla Univerzita Palackého slavnostně otevřena s fakultami bohosloveckou, lékařskou a filozofickou.

 • 1989 Součástí Univerzity Palackého byly fakulty lékařská, filozofická, pedagogická a přírodovědecká. Po 17. listopadu 1989 se počet fakult rozšířil ze čtyř na sedm.

 • 1990 Byla obnovena Cyrilometodějská teologická fakulta.

 • 1991 Byla nově zřízena Fakulta tělesné kultury UP. Zákon z roku 1946 byl naplněn otevřením Právnické fakulty UP.

 • 2002 - současnost 4. listopadu bylo otevřeno Umělecké centrum Univerzity Palackého v rekonstruovaných budovách bývalého jezuitského konviktu. Centrum tvoří uměnovědné a uměnovýchovné katedry Univerzity Palackého a další zařízení. Ve zrekonstruované budově bývalé Tereziánské zbrojnice bylo zřízeno Informační centrum Univerzity Palackého.

V současné době patří do svazku Univerzity Palackého v Olomouci osm fakult – Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd, na kterých studuje kolem 21 000 studentů.

Současným rektorem Univerzity Palackého je prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

 

Aktivity Univerzity Palackého v Olomouci jsou zaměřeny na vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, resp. na činnosti podporující tyto hlavní aktivity:

 

Vzdělávací činnost

 

Univerzita Palackého nabízí zájemcům o vysokoškolské studium širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Vzdělávací aktivity jsou realizovány v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

 

Vědeckovýzkumná činnost

 

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Vědecká činnost se v posledních letech soustřeďuje především na překlady a interpretace patristických, středověkých a renesančních textů, dále se výzkum týká praktické teologie a problematiky jednotné Evropy a křesťanství, východních církví, sakrální architektury, umění a symboliky v liturgii; poslední velkou výzkumnou oblastí je problematika vztahů mezi teologií a přírodními vědami.

 

  

Lékařská fakulta (LF)

Hlavní zaměření výzkumu a vývoje na fakultě je charakterizováno schválenými dlouhodobými výzkumnými prioritami:
nemoci srdce a cév,
onkologie,
transplantace,
v jejichž rámci je preferován rozvoj molekulárně biologických, imunologických a epidemiologických přístupů.

 

  

Filozofická fakulta (FF)

Výzkum je prováděn především v oblastech filologie, historie, teorie a dějin umění, psychologie, sociologie, politologie a filozofie, přičemž je kladen důraz na interdisciplinární přístup k výzkumu. Součástí FF je také katedra slavistiky a sekce polonistiky.

 

  

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Vědeckovýzkumné aktivity kopírují vědecká zaměření všech pěti pěstovaných oborů: matematiky, chemie, fyziky, biologie a geografie.
V oblasti matematiky jsou zaměřeny především na teoretickou a výpočtovou analýzu matematických modelů a struktur a rozvoj strukturální teorie algebraických a geometrických systémů.
Chemický výzkum je zaměřen na analýzu, syntézu a studium mechanizmů přeměn fyziologicky aktivních látek.
Obor fyziky soustřeďuje svoji pozornost zejména na základní výzkum v oblasti kvantové optiky a přenosu informací.
Biologické obory se věnují výzkumu a ochraně fytogenofondu genových zdrojů rostlin a mikroorganismů, stresové a patologické biologii, biochemii a bioenergetice rostlin. Svoji mezinárodní prestiž si dlouhodobě udržuje ornitologická laboratoř.
Nezanedbatelným směrem zájmu je i výzkum geografických interakcí v krajině, který je úzce propojený s tvorbou nových geoinformačních technologií.

 

  

Pedagogická fakulta (PdF)

Hlavní část výzkumných aktivit PdF UP je zaměřena na oblast výchovy, vzdělávání, na obory antropologie, biologie a na problematiku ICT, výzkumy jazyků a výtvarné a hudební kultury.

 

  

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Fakulta se zaměřuje na řešení otázek tělesného, duševního a sociálního zdraví člověka ve vztahu k pohybovým aktivitám. V jednotlivých vědních disciplínách jsou sledovány základní problémy lidské motoriky, její diagnostika a další rozvoj. Vedle zdravé populace je nedílnou součástí výzkumu komparace ukazatelů somatického, psychického a motorického vývoje osob se specifickými potřebami, podobně jako jedinců s funkčními a organickými poruchami pohybového systému. Význam ekonomických, sociálních a právních aspektů tělesné kultury je posuzován v různých společenských oblastech. Spektrum zajmu se pohybuje od podpory zdravého životního stylu a zážitkové pedagogiky přes oblast školní tělesné výchovy s jejími didaktickými problémy až po vrcholový sport. Praktickými výstupy jsou mj. vlastní diagnostické systémy, metodologické postupy a intervenční programy.

 

  

Právnická fakulta (PF)

Hlavní vědeckovýzkumná činnost pracovníků je zaměřena na problematiku vzniku, působení a dopadu českého a mezinárodního práva na společnost, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Výzkum je věnován nejen současným problémům, ale i historickému vývoji právního systému v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována zdokonalování českého právního systému, sbližování českého a evropského práva a problematice mezinárodního práva. V souvislosti s decentralizací České republiky se rozvíjí výzkum vlivu decentralizace národního státu na právní systém, v České republice, i v členských zemích EU a v samé EU. Problematikou decentralizace národního státu se zabývají odborníci v právních vědách, i vědečtí pracovníci dalších společenských věd, které jsou na fakultě zastoupeny (politologie, ekonomie).

  

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Je nejmladší fakultou Univerzity Palackého. Vznikla 11. dubna 2008. Její součástí je široké spektrum zdravotnických oborů. 

  

Mezinárodní spolupráce

 

Univerzita Palackého se podílí na řešení mezinárodních vzdělávacích programů – SOCRATES/ERASMUS, SOCRATES/LINGUA a rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména v rámci výzkumných center:

 

Smlouvy o spolupráci uzavřené Univerzitou Palackého s vysokými školami v zahraničí

 • Karl Franzens Universität, Štýrský Hradec, Rakousko

 • Universität Leipzig, Lipsko, Německo

 • Universität für Bildungswissenschaft, Klagenfurt, Rakousko

 • Uniwersytet Śląski, Katovice, Polsko

 • Associated Colleges of the Midwest, Chicago, Illinois, USA

 • Universidade de Lisboa, Lisabon, Portugalsko

 • Universita di Venezia, Benátky, Itálie

 • Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d-Asq’, Francie

 • Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

 • Gakushuin Women’s College, Tokyo, Japonsko

 • Miami University, Oxford, Ohio, USA

 • University of Nebraska, Lincoln, USA

 • Otto-Friedrich Universität, Bamberg, Německo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polsko

 • Universität Postdam, Postupim, Německo

 • Univerzidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brazílie

 • Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

 • Univerzita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Itálie

Bilaterální smlouvy o spolupráci uzavřené na základě iniciativy sekce polské filologie

 • Uniwersytet Śląski, Katovice, Polsko

 • Universität Leipzig, Lipsko, Německo

 • Uniwersytet Łódzki, Lodž, Polsko

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň, Polsko

 • Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Polsko

 • Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polsko

 • Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko

Zpracoval Mgr. Jan Jeništa.